Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord dat dit alleen uit persoonlijk, niet-commercieel oogpunt is en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Dit om de veiligheid van je eigen gegevens en die van andere te waarborgen. Lees deze algemene voorwaarden goed door voor je rechten en verplichtingen, en om te achterhalen hoe je content kunt toevoegen aan de website, en hoe deze gebruikt zal worden. Neem ook eens een kijkje bij ons Privacybeleid, hier vind je belangrijke informatie over hoe we jouw gegevens gebruiken en beschermen. 


Algemene Toepasselijkheid
- Bezoekers van deze website die alleen de content willen bekijken, hoeven zich niet te registreren - maar ieder gebruik van deze website houdt in dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, moet je onmiddelijk stoppen met het gebruiken van deze website.
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en tot afstand gekomen overeenkomst tussen fitvanilla.nl en de gebruiker, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.  
- Je registreren voor één van onze online programma’s, houdt in dat je deze algemene voorwaarden aanvaardt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met fitvanilla.nl zijn overeengekomen. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt altijd aan de gebruiker beschikbaar gesteld, voordat een overeenkomst op afstand gesloten word.
- Fitvanilla.nl behoudt zich het exclusieve recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen, te wijzigen, informatie toe te voegen of te verwijderen.
- De website van fitvanilla.nl en de algemene voorwaarden hierbij zijn uitsluitend gericht op inwoners van Nederland en België.
- Indien je niet op ieder moment voldoet aan de algemene voorwaarden van fitvanilla.nl zoals beschreven, behouden wij ons het exclusieve recht voor, voor zover van toepassing, uw gebruikersaccount en/of toegang tot deze website (of een gedeelte hiervan) alsmede alle gekoppelde informatie en bestanden in jouw gebruikersaccount te beëindigen ofwel te blokkeren. Je ontvangt hierbij geen teruggave van reeds gedane (IDEAL) betalingen van het door jouw gekozen online programma.
- Je stemt ermee in dat iedere beëindiging, annulering, of blokkering van jouw gebruikersaccount of toegang tot de website van fitvanilla.nl plaats zal mogen vinden zonder voorafgaande kennisgeving. Tevens ga je ermee akkoord dat fitvanilla.nl niet aansprakelijk is tegenover jou of een derde voor de beëindiging, blokkering of annulering van jouw gebruikersaccount of toegang en/of gebruik van de website van fitvanilla.nl.
- Voor technische ondersteuning, vragen over gegevensbeveiliging en gebruikersrechten kun je ons per e-mail bereiken op info@fitvanilla.nl. 


Het aanbod
- Elk aanbod op fitvanilla.nl met een beperkte geldigheidsduur of dat onder voorwaarden wordt geschiedt, wordt nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
- Elk aanbod van fitvanilla.nl bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de gebruiker mogelijk te maken.
- Indien fitvanilla.nl gebruik maakt van afbeeldingen dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten en/of producten. - Fouten of vergissingen in welk aanbod van fitvanilla.nl dan ook, binden fitvanilla.nl niet.
- Elk aanbod van fitvanilla.nl bevat zodanige informatie, dat voor de gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de acceptatie en/of aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit gaat in het bijzonder om:
* De prijs inclusief belastingen.
* De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst op afstand.
* De minimale duur en maximale duur van het gekozen online programma door de gebruiker.
* De wijze waarop de overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
* Fitvanilla.nl maakt gebruik van het herroepingsrecht middels een 14 dagen garantie. 


De overeenkomst
- De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de gebruiker van het aanbod van fitvanilla.nl en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de gebruiker het aanbod van fitvanilla.nl langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd fitvanilla.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
- Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft fitvanilla.nl passende organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en/of informatie en zorgt fitvanilla.nl voor een veilige webomgeving. Indien de gebruiker elektronisch kan betalen, zal fitvanilla.nl of derde daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
- Fitvanilla.nl kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle factoren en feiten die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien fitvanilla.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is fitvanilla.nl gerechtigd een aanvraag en/of dienst te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Prijzen
- De aangeboden diensten en/of online programma’s genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
- Fitvanilla.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen op de website van fitvanilla.nl gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of programmawijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

 

Levering en uitvoering
- Fitvanilla.nl zal de grootst mogelijke nauwkeurigheid en zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van diensten van haar online programma’s.

 

Duurtransacties: duur en opzegging
- De duur van het online programma, gekozen door de gebruiker is voor onbepaalde tijd, mits de gebruiker of fitvanilla.nl anders schriftelijk aangeeft. 
- Tussentijds opzeggen en/of beëindiging van het gekozen online programma is te allen tijde schriftelijk mogelijk door de gebruiker of fitvanilla.nl. Voor opzegging stuur een e-mail bericht naar info@fitvanilla.nl. 
- Fitvanilla.nl behoudt zich het exclusieve recht voor om in noodzakelijke of wettelijke situaties of bij onjuist gebruik van de gebruiker de overeenkomst zonder opgaaf van reden te beëindigen. Je stemt ermee in dat fitvanilla.nl niet aansprakelijk is tegenover jou of een derde voor de beëindiging van jouw gebruikersaccount of toegang en/of gebruik van de website van fitvanilla.nl. Je ontvangt hierbij geen teruggave van reeds gedane (IDEAL) betalingen van het door jou gekozen online programma.


Betaling
- De gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan fitvanilla.nl te melden.


Klachtenregeling
- Fitvanilla.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
- Klachten over de uitvoering van de overeenkomst op afstand moeten binnen bekwame tijd, door middel van een e-mail bericht volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij fitvanilla.nl. Eventuele klachten kunnen worden ingediend door een e-mail bericht te sturen naar info@fitvanilla.nl.
- Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door fitvanilla.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
- Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Geschillen
- Op overeenkomsten tussen fitvanilla.nl en de gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Online registratie
- Je gaat ermee akkoord dat je deze website alleen gebruikt voor rechtmatige doeleinden, op een manier die niet inbreuk maakt op de rechten van anderen, of hun plezier beperkt bij het gebruik van deze website. Onder zulke beperkingen valt het plaatsen van berichten welke kwaadaardig, in schending met iemands privacy zijn, kwellend zijn, iemand in nood brengen of aanstootgevend zijn.
- Als je content wilt uploaden op deze website, inclusief deelname aan groepsactiviteiten, toevoegen van recepten, berichten, vragen of tips, dan moet je jezelf registreren en een gebruiker worden van één van onze online programma’s. Als onderdeel hiervan word je gevraagd om deze algemene voorwaarden te ‘accepteren’. Lees ook ons privacybeleid voor informatie over hoe we jouw gegevens gebruiken en beschermen.
- Als je jezelf registreert, word je gevraagd om een gebruikersnaam te kiezen waarmee je toegang krijgt tot jouw gebruikersaccount. Je kunt hierna ook deelnemen aan gedeeltes die gereserveerd zijn voor leden. We behouden het recht voor om gebruikersnamen af te wijzen die aanstootgevend of ongeschikt zijn. Houd er alstublieft rekening mee bij het kiezen van een gebruikersnaam dat je geen persoonlijke informatie over jezelf onthuld, aangezien je gebruikersnaam zichtbaar is bij berichten die je plaatst in het leden-gedeelte. 
- Als je ervoor kiest om een gebruiker te worden van een online programma van fitvanilla.nl, dan geef je toestemming aan fitvanilla.nl om jou een nieuwsbrief te sturen (via e-mail) die informatie biedt omtrent voeding, gezondheid, sport en het online programma waar je lid van bent.
- Tussentijdse opzegging voor het ontvangen van nieuwsbrieven van fitvanilla.nl, is te allen tijde mogelijk via de aangeboden uitschrijfknop in onze e-mail nieuwsberichten. 
- De informatie die nodig is, waaronder jouw e-mailadres, voor het versturen van de nieuwsbrief wordt door fitvanilla.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden of op andere wijze dan als vermeld in deze algemene voorwaarden.
- Als je ervoor kiest om klant te worden van fitvanilla.nl dan stem je ermee in om ons relevante informatie over jezelf te verstrekken die volledig, accuraat en waarheidsgetrouw is en te updaten indien noodzakelijk. Je stemt ermee in dat de informatie die je ons over jezelf verstrekt, gebruikt zal worden in overeenstemming met ons privacybeleid.
- Indien je informatie over jezelf verstrekt die onwaar, niet accuraat of incompleet is, of indien wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dat het geval is, behouden wij het recht voor om jouw gebruikersaccount op non-actief te stellen of te beëindigen en jou de toegang tot de website van fitvanilla.nl (of delen daarvan) te ontzeggen.
- Je stemt ermee in jouw rechten als gebruiker van de website van fitvanilla.nl niet over te dragen, te sub-licentiëren of te cederen.
- Je garandeert dat je geen account zult aanmaken op naam van een ander, en geen valse of misleidende identiteiten zult creëren op de website van fitvanilla.nl. Je zult tevens garanderen dat je je niet zult registeren op meer dan één account.
- Indien jouw registratie om welke reden dan ook is ingetrokken, garandeer je dat je jezelf niet nogmaals zult registeren op de website van fitvanilla.nl met een ander gebruikersaccount of op enige andere wijze. Indien wij, uitsluitend naar ons oordeel, reden hebben om aan te nemen dat jouw account in het verleden al een keer is beëindigd, dan houden wij ons het recht voor ieder nieuw account waarvoor jij jezelf hebt geregistreerd te beëindigen zonder jou hierover te berichten, of andere rechtsmiddelen toe te passen die ons ter beschikking staan op grond van onze algemene voorwaarden of de Nederlandse wet.
- Indien je je niet houdt aan ons community, forum of website gedragregels en/of onze algemene voorwaarden dan heeft fitvanilla.nl het exclusieve recht jouw gebruik of deelname aan een forum, leden-gedeelte of algehele website te beëindigen. Je ontvangt hierbij geen teruggave van reeds gedane (IDEAL) betalingen van het door jou gekozen online programma.


Minderjarigen
- De website en online programma’s van fitvanilla.nl zijn slechts toegankelijk en te gebruiken door personen die 18 jaar of ouder zijn.


Gebruikersaccount en wachtwoord
- Indien je een gebruiker bent of een gebruikersaccount hebt aangemaakt op de website van fitvanilla.nl, dan ben je volledig aansprakelijk voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van jouw wachtwoord en gebruikersaccount informatie.
- Maak geen enkele persoonlijke informatie over jezelf openbaar in content die je upload op deze website, denk hierbij aan je contactgegevens en adres. We behouden het recht voor om alle content die in tegenspraak is met deze algemene voorwaarden tegen te houden of volledig te verwijderen. 
- Je moet fitvanilla.nl onverwijld op de hoogte stellen ingeval van ieder bekend of vermoedelijk ongeautoriseerd gebruik van jouw gebruikersaccount, of ieder ander bekende of vermoedelijke inbreuk op jouw veiligheid inclusief diefstal, verlies of ongeautoriseerde gebruik van jouw wachtwoord en/of gebruikersaccount.
- Jij, als gebruiker van de website van fitvanilla.nl, bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten welke plaats hebben met gebruik van jouw gebruikersaccount.


Bijdragen

- Alle content geplaatst op deze website door leden en gebruikers word bewaard in een beveiligde database.  
- Door content te uploaden op deze website, ga je akkoord dat deze van jou is en geen inbreuk maakt op de copyright of rechten van anderen. Je content mag geen advertenties bevatten van jouw bedrijf of producten, geen contracten schenden, of aanstootgevend, geweldadig, bedreigend en ongepast zijn en anderen schade toebrengen. 
- We garanderen niet dat alle content die gebruikers aanleveren geplaatst worden. Toegevoegde content kan afgewezen, gewijzigd of verwijderd worden door ons als wij dit juist achten. Dit geld tevens ook voor content die niet in het nederlands of engels is en daardoor niet gecontroleerd kan worden. Alle besluiten hierin zijn definitief en we gaan geen gesprekken aan voor het aanpassen van ons besluit.
- We claimen geen enkele eigendomsrechten, tenzij dit besproken en goedgekeurd is door jou, van hetgeen je aan content toevoegd aan deze website. Alle content blijft jouw eigendom, en ondanks dat we het kunnen gebruiken als omschreven in deze algemene voorwaarden, behoud je het recht om de content te gebruiken op de manier zoals jij wilt. Waar je een content bijdrage kunt toevoegen, word duidelijk aangegeven op deze website, je kunt daarna zelf bepalen of je een specifieke bijdrage wilt leveren op deze manier.
- Alsjeblieft onthoudt, dat wij geen ongevraagd materiaal of ideeën, websites inclusief de url, gepubliceerd werk, of andere verkopen en reclame accepteren over onze online programma’s. We zijn niet verantwoordelijk voor gelijkheden in alle content en bijdragen met andere media, materialen of ideeën die toegevoegd zijn aan deze website. Mocht je ons toch ongevraagd materiaal of ideeën toesturen, dan doe je dit met het begrip dat er geen enkele toekomstige aanvullende vergoeding geëist kan worden door jou, en dat er geen enkele claim geuit kan worden jegens ons voor het gebruik van zulk materiaal of ideeën, ookal hebben ze wezenlijke overeenkomsten met jouw materiaal of ideeën. 
- Waar we niet het eigendomsrecht over content bezitten, ga je akkoord dat we sommige content beschikbaar kunnen maken op deze website en andere media, waaronder social media kanalen. Bij deze geef je ons een niet-exclusieve onherroepelijke licentie (voor de volledige periode van de rechten van de bijdrage) om deze te gebruiken, zichtbaar te maken, kopiëren, bewaren en wijzigen voor functionele en promotionele doeleinden. 
- Indien je zelf je gebruikeraccount op fitvanilla.nl beëindigd - of wij deze beëndigd hebben wegens onacceptabel gedrag - blijven alle content bijdragen die je geleverd hebt zichtbaar op deze website onder je oude gebruikersnaam. Neem contact met ons op via info@fitvanilla.nl en geef duidelijk aan welke content bijdragen je eventueel verwijderd zou willen hebben en wij verwijderen deze zo spoedig mogelijk. 


Gedragsregels bij fitvanilla.nl
- je bent volledig verantwoordelijk voor het plaatsen van informatie, meningen en/of berichten op fitvanilla.nl, ongeacht of deze publiekelijk openbaar worden gemaakt of niet. Dit geldt tevens voor het versturen van berichten naar andere members en/of naar de moderators van fitvanilla.nl.
- Onder geen enkele voorwaarde is fitvanilla.nl aansprakelijk voor berichten en e-mails die door gebruikers verstuurd worden op het forum of de website van fitvanilla.nl.

Je gaat akkoord en stemt ermee in om deze website (inclusief forum en leden-gedeelte) niet te gebruiken voor:
- Het versturen, e-mailen, uploaden, posten of op een andere manier verzenden van berichten, informatie of andere materialen die schadelijk, onwettig, bedreigend, treiterend, agressief, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadend, inbreukmakend op een andere privacy, haatdragend, racistisch, etnisch, bedrieglijk of anderszins verwerpelijk zijn (ter exclusieve beoordeling door fitvanilla.nl).
- Het versturen, e-mailen, uploaden, posten of op een andere manier verspreiden en verzenden van berichten of andere materialen die niet van jou zijn, of waartoe je niet het recht hebt op grond van de wet.
- Het versturen, e-mailen, uploaden, posten of op een andere manier verspreiden en verzenden van berichten of andere materialen die inbreuk maken op merkrechten, octrooirechten, auteursrechten, privacyrechten of andere eigendomsrechten van fitvanilla.nl en/of andere partijen.
- Het versturen, e-mailen, uploaden, posten of op een andere manier verspreiden en verzenden van ongevraagde of ongeautoriseerde promotie materialen, advertenties, spam, junkmail, kettingbrieven, pyramideschema’s of iedere andere vorm van commerciële verzoeken.
- Het versturen, e-mailen, uploaden, posten of op een andere manier verspreiden en verzenden van berichten of andere materialen die software virussen, computerbestanden, computerprogramma’s of andere programma’s bevatten die ontworpen zijn om schade toe te brengen of de functionaliteit te beperken van ander computersoftware of hardware, en/of waardoor de mogelijkheid voor andere gebruikers om de website te gebruiken op een negatieve manier wordt beïnvloed.
- Het zichzelf voordoen als een andere persoon, entiteit, verkeerde voorstelling van zaken geven of het bedrieglijk verklaren omtrent jouw betrokkenheid bij fitvanilla.nl.
- Het is niet toegestaan om andere gebruikers, leden, of werknemers van de website te "stalken".
- Het is niet toegestaan om jezelf toegang te verschaffen of een poging te doen tot andermans gebruikersaccount zonder toestemming van die persoon.
- Fitvanilla.nl behoudt zich het recht voor om delen van de gehele website of forum te controleren op het naleven van de forum en community gedragsregels zoals omschreven in deze algemene voorwaarden of voor ieder ander doel.
- Fitvanilla.nl heeft het recht om zonder verdere kennisgeving geplaatste berichten op het community en leden-gedeelte te verwijderen om wat voor reden dan ook. Fitvanilla.nl controleert doorgaans niet voordat een bericht door een gebruiker of member wordt geplaatst in het community en forum gedeelte, en wij zijn niet verplicht berichten, meningen of reacties die jij als beledigend en/of ongewenst ervaart te verwijderen. Tevens zal fitvanilla.nl te allen tijde zijn uiterste best doen om de integriteit en goede sfeer in het forum en leden-gedeelte te waarborgen.
- Fitvanilla.nl is niet verplicht een kopie te bewaren van informatie en/of materiaal dat wij van onze website verwijderen, en wij zijn niet aansprakelijk voor schade geleden ten gevolge van verwijdering van de door jou geplaatste of verspreide informatie op onze website.
- Indien je je niet houdt aan onze community, forum of website gedragsregels en/of onze algemene voorwaarden dan heeft fitvanilla.nl het exclusieve recht jouw gebruik of deelname aan een forum, leden-gedeelte of algehele website te beëindigen. Je ontvangt hierbij geen teruggave van reeds gedane (IDEAL) betaling van het door jouw gekozen online programma.
- Het is verboden tekst te plaatsen, zonder bronvermelding, in het forum waar een auteursrecht op rust. Indien je een verhaal, tekst, artikel, onderzoek kopieert en/of plaats binnen het forum wat afkomstig is van een ander persoon, lid of organisatie dien je te allen tijde een bronvermelding te plaatsen. 


Gebruik van divers materiaal van fitvanilla.nl
- Fitvanilla.nl verleent jou, tenzij anders aangegeven, een niet-overdraagbaar, niet-exclusief, gelimiteerd recht op toegang, gebruik en weergave van de website van fitvanilla.nl en het informatiemateriaal dat hierop wordt vertoond, voor jouw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat je volledig voldoet aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
- Fitvanilla.nl biedt informatie, recepten, foto’s en/of afbeeldingen, tekst, berichten, commentaar, feedback, ideeën, video’s, grafische voorstellingen, artikelen en andere materialen (tezamen: inhoud). Je erkent dat deze beschermd worden door auteursrechten en intellectueel eigendom zijn van fitvanilla.nl en dat deze rechten geldig zijn.
- De gehele inhoud zoals beschreven is beschermd door toepasselijk auteursrecht, inclusief Nederlands en Europees auteursrecht. Fitvanilla.nl is rechthebbende op de auteursrechten, inclusief de selectie en vermeerdering van de inhoud.
- Het is niet toegestaan om iets uit de inhoud, noch gedeeltelijk noch in zijn geheel, te bewerken of kopiëren, openbaar maken, te distribueren, verkopen of op welke wijze dan ook te exploiteren.
- Indien je van de website van fitvanilla.nl informatie, recepten, foto’s, tekst, berichten, commentaar, feedback, ideeën, video’s, grafische voorstellingen of artikelen download op jouw computer, verkrijg je geen eigendomsrechten op deze inhoud. Bewerking van deze inhoud of gebruik van de inhoud voor ieder ander doel, en het gebruik maken van de inhoud in druk of op iedere andere website of computer die is aangesloten op een netwerk, is strikt verboden, tenzij je onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt verkregen. 
- Het is niet toegestaan te linken naar een deel van de website van fitvanilla.nl of deze te framen (de website of een deel daarvan te linken naar andere websites), zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.


Website links
- Deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op de website van fitvanilla.nl en niet op de websites van derde partijen of entiteiten.
- Fitvanilla.nl of een derde partij kunnen via deze website of op een andere manier websitelinks aanbieden naar andere websites of bronnen. Je begrijpt en erkent dat fitvanilla.nl niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van deze externe sites, en geen enkele verantwoordelijkheid aanvaart voor de content, producten, advertenties, informatie, adviezen of enig ander materiaal geplaatst op websites van derden.
- Fitvanilla.nl kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld of gehouden direct dan wel indirect voor elke schade of verlies veroorzaakt door informatie, adviezen, content, producten, advertenties of ander materiaal beschikbaar op andere websites. Dit is ongeacht of fitvanilla.nl direct dan wel indirect heeft voorzien in een websitelink naar dergelijke informatie, content, advertenties, producten of ander materiaal.


Health disclaimer
- Fitvanilla.nl bied informatie aan op het gebied van afvallen, voeding, gezondheid en fitness en is uitsluitend ontworpen voor educationele en (niet-medisch) adviserende doeleinden.
- Alle informatie en adviezen op deze website kunnen niet worden beschouwd als vervanger voor een consult door een arts of bevoegd behandelaar. De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van een ziekte. Neem bij twijfel altijd contact op met je behandelende arts of huisarts.
- Fitvanilla.nl is geen medische organisatie en geeft geen medisch advies.
- De werkzame personen bij fitvanilla.nl zijn niet gekwalificeerd om een medische diagnose te stellen.
- De website van fitvanilla.nl en haar online programma’s zijn gericht op gebruik door gezonde volwassen personen.
- Wij adviseren je jouw (huis) arts te consulteren als je wilt gaan starten met één van onze online programma’s vooral in het bijzonder als jij of jouw familie een geschiedenis heeft van hoge bloeddruk, hartziekten, obesitas of andere medische aandoeningen en/of ziekten.
- De website van fitvanilla.nl en haar online programma’s zijn niet geschikt voor gebruik door zwangere vrouwen, minderjarigen of individuen met een eetstoornis (alle mogelijke varianten inbegrepen).
- Indien je na jouw bevalling, op welk moment dan ook, wilt meedoen aan één van onze online programma’s word je aangeraden eerst medisch advies in te winnen bij je (huis)arts. Jouw deelname bij het gebruik van ons online programma is geheel op eigen risico, je begrijpt en erkent dit.
- Indien je borstvoeding geeft en je wilt meedoen aan één van onze online programma’s adviseren we je eerst medisch advies in te winnen bij jouw (huis)arts. Je deelname bij het gebruik van ons online programma is geheel op eigen risico.
- Indien je een voedselallergie of een ander soort allergie hebt, adviseren wij je jouw (huis) arts te consulteren voordat je wilt gaan starten met één van onze online programma’s. Je deelname is voor eigen verantwoordelijkheid. 
- Het gebruik van elk informatie dat aangeboden wordt op deze website is voor eigen verantwoordelijkheid. Je begrijpt en erkent dit.


Garanties disclaimer
- De online programma’s, aanbiedingen, inhoud en materialen op de website van fitvanilla.nl worden aangeboden zonder enige vorm van garanties, noch expliciet noch impliciet.
- Elk internetproduct, aanbieding, inhoud of materiaal dat wordt gedownload of uitgeprint verkregen door het gebruik van de website van fitvanilla.nl valt onder jouw eigen verantwoordelijkheid.
-We geven geen garantie dat de website altijd beschikbaar, ononderbroken en error-vrij is, of dat gebreken gecorriceerd zullen worden, of dat de website of de server die het beschikbaar maakt vrij is van virussen en bugs. Behalve als verplicht door de wet, zijn we niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging veroorzaakt door:
* onderbrekingen of vertragingen aan de website, of errors, virussen en bugs die de website bevatten buiten onze kennis en controle om.
* jouw nalatigheid, schending van deze algemene voorwaarden of het niet naleven van onze redelijke instructies.
* alle onverenigbaarheid van deze website met andere software of materiaal op je apparaten.
* Eventueel onbevoegd gebruik van deze website.
* Of alle andere redenen buiten onze controle om. 
- Fitvanilla.nl is niet verantwoordelijk voor iedere schade op jouw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeien uit het downloaden of uitprinten van elk internetproduct, aanbieding, inhoud of materiaal afkomstig van de website van fitvanilla.nl.
- Fitvanilla.nl maakt gebruik van het herroepingsrecht middels een 14 dagen garantie.
- Deze disclaimer zal voor zoveel als rechtens toegestaan is van toepassing zijn.


Recht tot annulering
- Fitvanilla.nl maakt gebruik van een 14 dagen herroepingsrecht. Binnen 14 kalenderdagen na afsluiten van een online progamma bij fitvanilla.nl ben je gerechtigd deze schriftelijk of per e-mail te annuleren. Je verplichting tot betaling komt te vervallen. 


Beperking van aansprakelijkheid
- Er kunnen geen rechten ontleent worden aan de inhoud op de website van fitvanilla.nl.
- Je gaat ermee akkoord en begrijpt hiermee volkomen dat (zoveel als rechtens toegestaan is) fitvanilla.nl en haar werkzame personen niet aansprakelijk zullen zijn van directe of indirecte schade, speciale schade, incidentele schade, gevolgschade of iedere andere schade die voortvloeit vanuit;
(1) Het gebruik van de inhoud, gebruikersaccount, (foto) materiaal, recepten, adviezen op de website van fitvanilla.nl.
(2) Het niet kunnen gebruiken en/of beschikbaar zijn van de website en/of uw gebruikersaccount op fitvanilla.nl.
(3) Het gebruik van de inhoud en materiaal van andere websites gelinkt naar de website van fitvanilla.nl.
(4) Aangegane IDEAL transacties via de website van fitvanilla.nl.
(5) Ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van je gebruikersaccount of gegevens.
(6) Gedrag, adviezen of verklaringen van een derde op de website van fitvanilla.nl.
- Deze bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen zullen zoveel als rechtens toegestaan is van toepassing zijn.
- Voor zover deze aansprakelijkheidsuitsluiting niet rechtsgeldig is, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de geselecteerde en bestelde online programma’s of diensten.


Vrijwaring
- Gebruiker vrijwaart fitvanilla.nl voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdende met de (uitvoering van) overeenkomst met de wederpartij. 
- Je gaat ermee akkoord fitvanilla.nl en hun eigenaren en werkzame personen schadeloos te stellen en vrij te waren van en tegen alle claims, acties of eisen (met inbegrip van eventuele hieruit voorkomende juridische kosten) als gevolg van misbruik van onze website of inbreuk op deze voorwaarden, of de inbreuk en gebruik van deze website of onze producten en aanbiedingen, of de inbreuk op het gebruik van een andere gebruiker van jouw gebruikersaccount of een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een andere persoon of entiteit. 
- De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er kan echter niet uitgesloten worden dat bepaalde informatie verouderd is of niet meer volledig. Fitvanilla.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledige informatie op haar website. We behouden het recht  om gebreken over de gehele website te corriceren en te veranderen indien nodig zonder aankondiging. 
- Fitvanilla.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.


Toepasselijk recht
- Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Privacybeleid
Om jou zo goed mogelijk alle functionaliteiten van deze website te kunnen laten gebruiken, hebben we de nodige informatie van je nodig. Ons privacybeleid legt uit hoe we deze informatie gebruiken en beschermen. Voor eventuele vragen m.b.t. jouw privacy kun je contact met ons opnemen via info@fitvanilla.nl.

- Als je je registreert op fitvanilla.nl, vragen we om je e-mailadres, volledige naam en gebruikersnaam. Deze informatie zal door fitvanilla.nl gebruikt worden voor:
* Het beheren van je lidmaatschap.
* Het uploaden van content bijdragen die je doet op deze website, zoals recepten, commentaar en groepsactiviteiten.
* Je content bijdragen worden gelinkt aan je gebruikersnaam, en je gebruikersnaam zal zichtbaar worden op de website in het leden-gedeelte. Zorg ervoor dat je een gebruikersnaam kiest waar je je prettig bij voelt en die geen persoonlijke informatie bevat. 
- Je kunt je accountgegevens op ieder moment wijzigen door in te loggen in jouw gebruikersaccount, en rechtsbovenin op jouw gebruikersnaam te klikken en dan op ‘mijn profiel’.   
- Je kunt jezelf tevens op ieder moment uitschrijven voor onze nieuwsbrieven door op de ‘unsubscribe’ knop te klikken onderaan onze e-mails.
- Jouw gegevens blijven prive en beveiligd (behalve je gebruikersnaam, deze word zichtbaar bij content bijdragen in het leden-gedeelte, zoals hierboven beschreven). 
- Alle persoonsgegevens zoals o.a. je e-mailadres worden uitsluitend door fitvanilla.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties, registratie doeleinden of met jouw nadrukkelijke toestemming. Deze informatie wordt door fitvanilla.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden of op andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring en onze algemene voorwaarden.
- Ons aanbod is uitsluitend bedoelt voor iedereen die 18 jaar of ouder is.  
- fitvanilla.nl gebruikt cookies - Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je pc worden geplaatst, waarin informatie over je sitebezoek wordt bijgehouden. Cookies kunnen erg handig zijn. Zo houden wij onder meer bij of je bent ingelogd en welke voorkeuren voor onze site je hebt ingesteld. Lees hier meer over welke cookies wij precies gebruiken. 
- We zullen jouw gegevens en content bijdragen zo lang bewaren als redelijkerwijs nodig is voor de relevantie van het doel.
- We streven ernaar om al het mogelijke te doen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Ondanks dat, kunnen we niet garanderen dat we alles beschermd kunnen houden wat je online openbaar maakt. We zijn niet aansprakelijk voor enige schending van je privacy, behalve als het voortgekomen is uit onze nalatigheid of als we opzettelijk in gebreke zijn gebleven. 
- Je hebt het recht om persoonlijke gegevens die we over jou bewaren in te zien. Mocht dit het geval zijn, en wil je weten of enige informatie incorrect is of wil je het verwijderd hebben neem dan contact met ons op via info@fitvanilla.nlVoor jouw bescherming, kunnen we alleen persoonlijke informatie delen aan het e-mailadres waarmee je geregistreerd staat op fitvanilla.nl. We zullen binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoorden. 

- Al onze diensten en producten vallen onder onze algemene voorwaarden.
- Door gebruik te maken van deze website en/of online programma’s geef je aan het privacybeleid te accepteren. Fitvanilla.nl staat volledig in het recht om het privacybeleid aan te passen, indien er wijzigingen optreden in het privacybeleid zal dit altijd zichtbaar zijn voor de gebruiker. 
- Wij verzoeken je erop bedacht te zijn dat het privacybeleid alleen betrekking heeft op de website van fitvanilla.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw privacy met betrekking tot informatie die je plaatst en/of openbaar maakt binnen het leden-gedeelte of bekend maakt bij eigendom beheerd door derden.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens
- Jouw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Wij hechten veel waarde aan de omgang met jouw persoonsgegevens. Om die reden zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot jouw persoonsgegevens.


Copyright
- Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van fitvanilla.nl. 
- Sommige verwijzingen op de website van fitvanilla.nl, voeren naar informatiebronnen die door derden worden beheert en onderhouden. 
- Fitvanilla.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de websites en servers van derden.


Intellectuele eigendomsrechten
- Het is niet toegestaan om zonder toestemming van fitvanilla.nl enig onderdeel van fitvanilla.nl te kopiëren, aan te passen, vertalen en/of uit te geven.


Overmacht
- We streven ernaar om deze website zo goed mogelijk en altijd beschikbaar te maken voor jou. Ondanks dat, kan de site afhankelijk zijn in de kwaliteit en beschikbaarheid van andere factoren buiten onze macht om, zoals technische fouten bij je internet en/of telefoonprovider en hun netwerken en services. We zijn niet verantwoordelijk voor problemen of technische mankementen van alle telefoon netwerken, computer systemen, servers, providers, computer apparatuur en software, of het niet aankomen van e-mails op een account of technische problemen op het internet, telefoonlijnen en websites (of een combinatie van deze dingen).
- Fitvanilla.nl is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de website en/of de online programma’s die hierbij worden aangeboden.
- Tevens is fitvanilla.nl niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de website en/of de online programma’s veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze invloedssfeer om, waaronder opstand, brand, overstroming, explosies, aardbevingen, een serieus ongeval, staking en alle andere omstandigheden. 
- Overmacht of onvoorziene bedrijfsstoornissen bij fitvanilla.nl of derden ontbinden en vrijwaren fitvanilla.nl van haar aanbiedingsplicht en eventuele gevolgen hieruit voortvloeiende.


Bedrijfsgegevens

Fitvanilla  V.O.F.
E-mailadres: info@fitvanilla.nl
KvK-nummer: 57430667
Bankrekeningnummer: 6172425 ING bank
IBAN: NL86INGB0006172425
BIC: INGBNL2A

 

Naar boven