Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden van Fitvanilla.nl zijn per email of telefonisch opvraagbaar. Tevens zijn de algemene voorwaarden te lezen op onze website.


Algemene Toepasselijkheid
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van fitvanilla.nl en op elke tot afstand gekomen overeenkomst tussen fitvanilla.nl en de consument. Elk tot afstand gekomen overeenkomt geschiedt op basis van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van fitvanilla.nl, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen c.q. zijn gekomen. 
- Het accepteren van een aanbieding/aanbod dan wel het doen van het aangaan van een online programma houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met fitvanilla.nl zijn overeengekomen. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De tekst van deze algemene voorwaarden worden, voordat de overeenkomst op afstand gesloten word, aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal op verzoek van de consument de algemene voorwaarden van fitvanilla.nl zo spoedig mogelijk en kosteloos worden toegezonden.
- Door gebruik te maken van de website van fitvanilla.nl stemt u in met deze algemene voorwaarden. Fitvanilla.nl behoudt zich het exclusieve recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen, te wijzigen, informatie toe te voegen of te verwijderen.
- De website van fitvanilla.nl en de algemene voorwaarden hierbij zijn uitsluitend gericht op inwoners van Nederland en België.
- Indien u niet op ieder moment voldoet aan de algemene voorwaarden van fitvanilla.nl zoals beschreven, behouden wij ons het exclusieve recht voor, voor zover van toepassing, uw gebruikersaccount en/of toegang tot deze website (of een gedeelte hiervan) alsmede alle gekoppelde informatie en bestanden in uw gebruikersaccount te beëindigen ofwel te blokkeren. U ontvangt hierbij geen teruggave van reeds gedane (IDEAL) betalingen van het door uw gekozen online programma.
- U stemt ermee in dat iedere beëindiging, annulering, of blokkering van uw gebruikersaccount of uw toegang tot de website van fitvanilla.nl plaats zal mogen vinden zonder voorafgaande kennisgeving. Tevens gaat u ermee akkoord dat fitvanilla.nl niet aansprakelijk is tegenover u of een derde voor de beëindiging, blokkering of annulering van uw gebruikersaccount of van uw toegang en/of gebruik van de website van fitvanilla.nl. U ontvangt hierbij geen teruggave van reeds gedane (IDEAL) betalingen van het door uw gekozen online programma.

 

Het aanbod
- Elk aanbod op fitvanilla.nl met een beperkte geldigheidsduur of dat onder voorwaarden wordt geschiedt, wordt nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
- Elk aanbod van fitvanilla.nl bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de aangeboden diensten en/of online programma’s. De beschrijving van de aangeboden diensten en/of online programma’s zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
- Indien fitvanilla.nl gebruik maakt van afbeeldingen dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten en/of producten. Kennelijke fouten of kennelijke vergissingen in de aangeboden diensten en/of producten binden fitvanilla.nl niet.
- Elk aanbod van fitvanilla.nl bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de acceptatie en/of aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit gaat in het bijzonder om:
* De prijs inclusief belastingen.
* De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst op afstand.
* De minimale duur en maximale duur van het gekozen online programma door de consument.
* De wijze waarop de overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
* Fitvanilla.nl maakt gebruik van een 14 dagen herroepingsrecht. Binnen 14 kalenderdagen na afsluiten van een online progamma bij fitvanilla.nl bent u gerechtigd deze schriftelijk of per e-mail te annuleren. U verplichting tot het betalen komt te vervallen.

 

De overeenkomst
- De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van fitvanilla.nl en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod van fitvanilla.nl langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd fitvanilla.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
- Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft fitvanilla.nl passende organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en/of informatie en zorgt fitvanilla.nl voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal fitvanilla.nl of derde daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
- Fitvanilla.nl kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle factoren en feiten die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Fitvanilla.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is Fitvanilla.nl gerechtigd een aanvraag en/of dienst te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

De prijs
- De aangeboden diensten en/of internet programma’s genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
- Fitvanilla.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen op de website van Fitvanilla.nl gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of programmawijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

 

Levering en uitvoering
- Fitvanilla.nl zal de grootst mogelijke nauwkeurigheid en zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van diensten van haar online programma’s.

 

Duurtransacties: duur en opzegging
- Door te kiezen voor één van onze online programma's, stemt u ermee in een lidmaatschapovereenkomst met Fitvanilla.nl aan te gaan voor onbepaalde tijd. Fitvanilla.nl is gerechtigd om op ieder moment (zonder opgaaf van rede) deze overeenkomst te beëindigen. 
- Fitvanilla.nl maakt gebruik van een 14 dagen herroepingsrecht. Binnen 14 kalenderdagen na afsluiten van een online progamma bij fitvanilla.nl bent u gerechtigd deze schriftelijk of per e-mail te annuleren. U verplichting tot het betalen komt te vervallen.
- De consument kan ieder moment na verstrekking van het herroepingsrecht schriftelijk of per e-mail de lidmaatschapovereenkomst voor onbepaalde tijd met fitvanilla.nl beëindigen. 

 

Betaling
- De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan fitvanilla.nl te melden.

 

Klachtenregeling
- Fitvanilla.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
- Klachten over de uitvoering van de overeenkomst op afstand moeten binnen bekwame tijd, door middel van een e-mail bericht volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fitvanilla.nl.
- Ingediende klachten bij fitvanilla.nl worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door fitvanilla.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
- Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Geschillen
- Op overeenkomsten tussen fitvanilla.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Online registratie
- Als u ervoor kiest om klant te worden van fitvanilla.nl dan geeft u toestemming aan fitvanilla.nl om u een nieuwsbrief te sturen (via E-mail) die informatie biedt omtrent voeding, gezondheid, sport en het online programma waar u lid van bent.
- U geeft door het akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden van fitvanilla.nl ons het recht om u een nieuwsbrief te sturen zolang u lid bent van het door u gekozen online programma.  
- De informatie die nodig is, waaronder uw e-mailadres, voor het versturen van de nieuwsbrief wordt door fitvanilla.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden of op andere wijze dan als vermeld in deze algemene voorwaarden.
- Als u ervoor kiest om klant te worden van fitvanilla.nl dan stemt u ermee in om ons relevante informatie over uzelf te verstrekken die volledig, accuraat en waarheidsgetrouw is en te updaten indien noodzakelijk. U stemt er mee in dat de informatie die u ons over uzelf verstrekt, gebruikt zal worden in overeenstemming met onze privacy beleid.
- Indien u informatie over u zelf verstrekt die onwaar, niet accuraat of incompleet is, of indien wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dat het geval is, behouden wij het recht voor om uw gebruikersaccount op non-actief te stellen of te beëindigen en u de toegang tot de website van fitvanilla.nl (of delen daarvan) te ontzeggen.
- U stemt er mee in uw rechten als gebruiker van de website van fitvanilla.nl niet over te dragen, te sub-licentiëren of te cederen.
- U garandeert dat u geen account zult aanmaken op naam van een ander, en geen valse of misleidende identiteit zult creëren op de website van Fitvanilla.nl. U zal tevens garanderen dat u niet zult registeren op meer dan één account.
- Indien uw registratie om welke reden dan ook is ingetrokken, garandeert u dat u zich niet nogmaals zult registeren op de website van fitvanilla.nl met een andere gebruikersaccount of op enige andere wijze. Indien wij, uitsluitend naar ons oordeel, reden hebben om aan te nemen dat uw account in het verleden al een keer is beëindigd, dan houden wij ons het recht voor iedere nieuwe account waarvoor u zich heeft geregistreerd te beëindigen zonder u hierover te berichten, of andere rechtsmiddelen toe te passen die ons ter beschikking staan op grond van onze algemene voorwaarden of de Nederlandse wet.
- Indien u zich niet houdt aan onze community, forum of website gedragregels en/of onze algemene voorwaarden dan heeft fitvanilla.nl het exclusieve recht uw gebruik of deelname aan een forum, community gedeelte of algehele website te beëindigen. U ontvangt hierbij geen teruggave van reeds gedane (IDEAL) betalingen van het door uw gekozen online programma.

 

Minderjarigen
- De website en internetprogramma’s van Fitvanilla.nl zijn slechts toegankelijk en te gebruiken voor personen die 18 jaar of ouder zijn.

 

Gebruikersaccount en wachtwoord
- Indien u een gebruiker bent of een gebruikersaccount heeft aangemaakt bij de website van Fitvanilla.nl, dan bent u volledig aansprakelijk voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en uw gebruikersaccount informatie.
- U moet fitvanilla.nl onverwijld op de hoogte stellen ingeval van ieder bekend of vermoedelijk ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersaccount, of iedere andere bekende of vermoedelijke inbreuk op uw veiligheid inclusief diefstal, verlies of ongeautoriseerde gebruik van uw wachtwoord en/of gebruikersaccount.
- U, als gebruiker van de website van fitvanilla.nl, bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten welke plaats hebben met gebruik van uw gebruikersaccount.
- U gaat er akkoord mee om fitvanilla.nl onverwijld op de hoogte te stellen van ieder ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersaccount of iedere andere inbreuk op veiligheid die u bekend is.

 

Gedragsregels bij Fitvanilla.nl
- U bent volledig verantwoordelijk voor het plaatsen van informatie, meningen en/of berichten op het forum van fitvanilla.nl, ongeacht of deze op ons verzoek of vrijwillig wordt gepost op het forum. Dit geldt tevens voor het versturen van berichten naar andere members en/of naar de moderators van Fitvanilla.nl.
- U erkent dat alle informatie en de inhoud hiervan dat u plaats op het forum, ongeacht of deze publiekelijk openbaar wordt gemaakt of niet uw verantwoordelijkheid draagt.
- Fitvanilla.nl heeft geen controle over de berichten die via de forum verstuurd worden, of op de plaatsing van berichten en/of informatie op het forum door members. Om deze reden garandeert Fitvanilla.nl niet de integriteit, nauwkeurigheid of kwaliteit van dergelijke berichten of plaatsingen op het forum.
- Onder geen enkele voorwaarde is fitvanilla.nl verantwoordelijk voor de berichten en e-mails die door members verstuurd worden op de forum naar andere members of naar de website van fitvanilla.nl.

U gaat akkoord en stemt ermee in om deze website (inclusief forum en community gedeelte) niet te gebruiken voor:
- Het versturen, e-mailen, het uploaden, het posten of op een andere manier verzenden van berichten, informatie of andere materialen die schadelijk, onwettig, bedreigend, treiterend, agressief, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadend, inbreukmakend op een andere privacy, haatdragend, racistisch, etnisch, bedrieglijk of anderszins verwerpelijk zijn (ter exclusieve beoordeling door Fitvanilla.nl).
- Het versturen, e-mailen, het uploaden, het posten of op een andere manier verspreiden en verzenden van berichten of andere materialen die niet van u zijn, of waartoe u niet het recht heeft op grond van de wet.
- Het versturen, e-mailen, het uploaden, het posten of op een andere manier verspreiden en verzenden van berichten of andere materialen die inbreuk maken op merkrechten, octrooirechten, auteursrechten, privacyrechten of andere eigendomsrechten van Fitvanilla.nl en/of andere partijen.
- Het versturen, e-mailen, het uploaden, het posten of op een andere manier verspreiden en verzenden van ongevraagde of ongeautoriseerde promotie materialen, advertenties, "spam", "junkmail", " kettingbrieven", "pyramideschema’s" of iedere andere vorm van commerciële verzoeken.
- Het versturen, e-mailen, het uploaden, het posten of op een andere manier verspreiden en verzenden van berichten of andere materialen die software virussen, computerbestanden, computerprogramma’s of andere programma’s bevatten die ontworpen zijn om schade toe te brengen of de functionaliteit te beperken van andere computersoftware of hardware, en/of waardoor de mogelijkheid voor andere gebruikers om de website te gebruiken op een negatieve manier wordt beïnvloed.
- Het zich voordoen als een andere persoon of entiteit of verkeerde voorstelling van zaken geven of het bedrieglijk verklaren omtrent uw betrokkenheid bij fitvanilla.nl.
- Het is niet toegestaan om andere gebruikers, members, of een werknemer van de website te "stalken".
- Het is niet toegestaan het zich een toegang te verschaffen of een poging te doen te verschaffen tot andermans gebruikersaccount zonder toestemming van die persoon.
- Fitvanilla.nl behoudt zich het recht voor om delen van de gehele website of forum te controleren op het naleven van de forum en community gedragsregels zoals omschreven in onze algemene voorwaarden of voor ieder ander doel.
- Fitvanilla.nl heeft het recht om zonder verdere kennisgeving geplaatste berichten op het community en forum gedeelte te verwijderen om wat voor reden dan ook. Fitvanilla.nl controleert doorgaans niet voordat een bericht door een gebruiker of member wordt geplaatst in het community en forum gedeelte, en zijn wij niet verplicht berichten, meningen of reacties die u als beledigend en/of ongewenst ervaart te verwijderen. Tevens zal Fitvanilla.nl ten alle tijden zijn uiterste best doen om de integriteit en goede sfeer in het forum en community gedeelte te waarborgen.
- Fitvanilla.nl is niet verplicht een kopie te bewaren van informatie en/of materiaal dat wij van onze website verwijderen, en wij zijn niet aansprakelijk voor schade geleden ten gevolge van verwijdering van de door u geplaatste of verspreide informatie op onze website.
- Indien u zich niet houdt aan onze community, forum of website gedragsregels en/of onze algemene voorwaarden dan heeft Fitvanilla.nl het exclusieve recht uw gebruik of deelname aan een forum, community gedeelte of algehele website te beëindigen. U ontvangt hierbij geen teruggave van reeds gedane (IDEAL) betaling van het door uw gekozen online programma.
- Het is verboden tekst te plaatsen, zonder bronvermelding, in het forum waar een auteursrecht op rust. Indien u een verhaal, tekst, artikel, onderzoek kopieert en/of plaats binnen het forum wat afkomstig is van een ander persoon, member of organisatie dient u ten alle tijden een bronvermelding te plaatsen. 

 

Gebruik van divers materiaal van Fitvanilla.nl
- Fitvanilla.nl verleent u, tenzij anders aangegeven, een niet-overdraagbaar, niet-exclusief, gelimiteerd recht op toegang, gebruik en weergave van de website van fitvanilla.nl en het informatiemateriaal dat hierop wordt vertoond, voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u volledig voldoet aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
- Fitvanilla.nl biedt informatie, recepten, foto’s en/of afbeeldingen, tekst, berichten, commentaar, feedback, ideeën, video’s, grafische voorstellingen, artikelen en andere materialen (tezamen: inhoud). U erkent dat deze beschermd worden door auteursrechten en intellectueel eigendom zijn van Fitvanilla.nl en dat deze rechten geldig zijn.
- De gehele inhoud zoals beschreven is beschermd door toepasselijk auteursrecht, inclusief Nederlands en Europees auteursrecht. Fitvanilla.nl is rechthebbende op de auteursrechten, inclusief van de selectie en vermeerdering van de inhoud.
- Het is niet toegestaan om iets uit de inhoud, noch gedeeltelijk noch in zijn geheel, te bewerken of te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, bewerkte werken maken, te verkopen of op welke wijze dan ook te exploiteren.
- Indien u van de website van Fitvanilla.nl informatie, recepten, foto’s, tekst, berichten, commentaar, feedback, ideeën, video, grafische voorstellingen of artikelen download op uw computer, verkrijgt u geen eigendomsrechten op deze inhoud. Bewerking van deze inhoud of gebruik van de inhoud voor ieder ander doel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het gebruik maken van de inhoud in druk of op iedere andere website of een computer die is aangesloten op een netwerk, is strikt verboden, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen.
- Het is niet toegestaan te linken naar een deel van de website van fitvanilla.nl of deze te framen (de website of een deel daarvan te linken naar andere websites), zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Website links
- Deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op de website van fitvanilla.nl en niet op de websites van derde partijen of entiteiten.
- Fitvanilla of een derde partij kunnen via deze website of op een andere manier websitelinks aanbieden naar andere websites of bronnen. U begrijpt en erkent dat Fitvanilla.nl niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid voor deze externe sites, en geen enkele verantwoordelijkheid aanvaart voor de content, producten, advertenties, informatie, adviezen of enig ander materiaal geplaatst op websites van derden.
- Fitvanilla.nl kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld of gehouden direct dan wel indirect voor elke schade of verlies veroorzaakt door informatie, adviezen, content, producten, advertenties of ander materiaal beschikbaar op andere websites. Dit is ongeacht of Fitvanilla.nl direct dan wel indirect heeft voorzien in een websitelink naar dergelijke informatie, content, advertenties, producten of ander materiaal.

 

Health disclaimer
- Fitvanilla.nl bied informatie aan op het gebied van koken, afvallen, voeding, gezondheid, fitness en is uitsluitend ontworpen voor educationele en (niet-medisch) adviserende doeleinden.
- De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een vervanger van een consult door een arts of bevoegd behandelaar. De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van een ziekte. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelende arts of huisarts.
- Fitvanilla.nl is geen medische organisatie en geeft geen medische advies.
- De werkzame personen bij Fitvanilla.nl zijn niet gekwalificeerd om een medische diagnose te stellen.
- Alle informatie dat aangeboden wordt op Fitvanilla.nl kan niet worden opgevat als een medische advies of diagnose.
- Alle informatie en adviezen die worden aangeboden op de website van Fitvanilla.nl kunnen onder geen enkele voorwaarde worden gezien als alternatief of substituut voor het bezoeken van, of raadplegen en/of laten behandelen door een arts of specialist.
- De website van Fitvanilla.nl en haar online programma’s zijn gericht op gebruik door gezonde volwassen personen.
- De website van Fitvanilla.nl en haar online programma’s zijn niet geschikt voor gebruik door zwangere vrouwen, minderjarigen of individuen met een eetstoornis (alle mogelijke varianten inbegrepen).
- Indien u na uw bevalling, op welk moment dan ook, wilt meedoen aan één van onze online programma’s word u aangeraden eerst medisch advies in te winnen bij uw (huis)arts. Uw deelname bij het gebruik van ons online programma is geheel op eigen risico, u begrijpt en erkent dit.
- Indien u borstvoeding geeft en u wilt meedoen aan één van onze online programma’s adviseren we u eerst medisch advies in te winnen bij uw (huis)arts. Uw deelname bij het gebruik van ons online programma is geheel op eigen risico.
- Indien u een voedselallergie of een ander soort allergie heeft, adviseren wij u uw (huis) arts te consulteren voordat u wilt gaan starten met één van onze online programma’s. Uw deelname is voor eigen verantwoordelijkheid.
- Het gebruik van elk informatie dat aangeboden wordt op deze website is voor eigen verantwoordelijkheid. U begrijpt en erkent dat.
- Wij adviseren u uw (huis) arts te consulteren als u wilt gaan starten met afvallen en/of het beoefenen van fitnessoefeningen, vooral in het bijzonder als u of uw familie een geschiedenis heeft van hoge bloeddruk, hartziekten, obesitas of andere medische aandoeningen en/of ziekten.

 

Garanties disclaimer
- De online programma’s, aanbiedingen, inhoud en materialen op de website van Fitvanilla.nl worden aangeboden zonder enige vorm van garanties, noch expliciet noch impliciet.
- Noch Fitvanilla.nl, noch onze service provider garanderen dat de website van fitvanilla.nl, of enige functie in deze website, zonder storingen of fouten is, dat fouten gecorrigeerd zullen worden of dat deze website of server die deze website beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
- Elk internetproduct, aanbieding, inhoud of materiaal dat wordt gedownload of uitgeprint verkregen door het gebruik van de website van fitvanilla.nl valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.
- Fitvanilla.nl is niet verantwoordelijk voor iedere schade op uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeien uit het downloaden of uitprinten van elk internetproduct, aanbieding, inhoud of materiaal afkomstig van de website van fitvanilla.nl.
- Fitvanilla.nl maakt gebruik van een 14 dagen herroepingsrecht. Binnen 14 kalenderdagen kunt u schriftelijk na afsluiten van een online programma uw lidmaatschap annuleren. U verplichting tot betaling komt dan te vervallen.
- Deze disclaimer zullen zoveel als rechtens toegestaan is van toepassing zijn.

 

Recht tot annulering
- fitvanilla.nl maakt gebruik van een 14 dagen herroepingsrecht. Binnen 14 kalenderdagen na afsluiten van een online progamma bij fitvanilla.nl bent u gerechtigd deze schriftelijk of per e-mail te annuleren. U verplichting tot het betalen komt te vervallen. 

 

Beperking van aansprakelijkheid
- Er kunnen geen rechten ontleent worden aan de inhoud op de website van Fitvanilla.nl.
- U gaat ermee akkoord en begrijpt hiermee volkomen dat (zoveel als rechtens toegestaan is) Fitvanilla.nl en haar werkzame personen niet aansprakelijk zullen zijn van directe of indirecte schade, speciale schade, incidentele schade, gevolgschade of iedere andere schade die voortvloeit vanuit;
(1) Het gebruik van de inhoud, gebruikersaccount,(foto) materiaal, recepten, adviezen op de website van fitvanilla.nl.
(2) Het niet kunnen gebruiken en/of beschikbaar zijn van de website en/of uw gebruikersprofiel van fitvanilla.nl.
(3) Het gebruik van de inhoud en materiaal van andere websites gelinkt naar de website van fitvanilla.nl.
(4) Aangegane IDEAL transacties via de website van fitvanilla.nl.
(5) Ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw gebruikersaccount of gegevens.
(6) Gedrag, adviezen of verklaringen van een derde op de website van fitvanilla.nl.
- Deze bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen zullen zoveel als rechtens toegestaan is van toepassing zijn.
- Voor zover deze aansprakelijkheidsuitsluiting niet rechtsgeldig is, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de geselecteerde en bestelde online programma of dienst.

 

Vrijwaring
- Wederpartij vrijwaart Fitvanilla.nl voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de (uitvoering van) overeenkomst met de wederpartij.
- U gaat ermee akkoord fitvanilla.nl en hun eigenaren en werkzame personen schadeloos te stellen en vrij te waren van en tegen alle claims, acties of eisen (met inbegrip van eventuele hieruit voorkomende juridische kosten) als gevolg van misbruik van onze website of inbreuk op deze voorwaarden, of de inbreuk of het gebruik van deze website of onze producten of aanbiedingen, of de inbreuk op het gebruik van een andere gebruiker van uw gebruikersaccount of een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een andere persoon of entiteit.
- De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er kan echter niet uitgesloten worden dat bepaalde informatie verouderd is of niet meer volledig. Fitvanilla.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledige informatie op haar website.
- Fitvanilla.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

Toepasselijk recht
- Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Privacybeleid
- Alle persoonsgegevens zoals o.a. uw e-mailadres worden uitsluitend door fitvanilla.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties of registratie doeleinden. Deze informatie wordt door fitvanilla.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden of op andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. 
- Voor onze online programma’s kan aan u worden verzocht bepaalde informatie te geven die verband houdt met u gezondheid, leefstijl, eetpatroon en/of bewegingspatroon. Fitvanilla.nl verzamelt deze informatie om het internetprogramma persoonlijk op u af te stemmen.
- Door gebruik te maken van onze website en/of online programma’s geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Fitvanilla.nl staat volledig in het recht om het privacybeleid aan te passen, indien er wijzigingen optreden in het privacybeleid zal dit altijd zichtbaar zijn voor de gebruiker. 
- Wij verzoeken u erop bedacht te zijn dat het privacybeleid alleen betrekking heeft op de website van fitvanilla.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw privacy met betrekking tot informatie die u plaatst en/of openbaar maakt op ons community en forum gedeelte of bekend maakt bij eigendom beheerd door derden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
- Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Wij hechten veel waarde aan de omgang met uw persoonsgegevens. Om die reden zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

 

Copyright
- Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van fitvanilla.nl. 
- Sommige verwijzingen op de website van fitvanilla.nl, voeren naar informatiebronnen die door derden worden beheert en onderhouden. 
- Fitvanilla.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de websites en servers van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
- Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Fitvanilla.nl enig onderdeel van fitvanilla.nl te kopiëren, aan te passen, vertalen en/of uit te geven.

 

Overmacht
- Fitvanilla.nl is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de website en/of de online programma’s die hierbij worden aangeboden.
- Tevens is fitvanilla.nl niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de website en/of de online programma’s veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze invloedssfeer waaronder maar niet gelimiteerd hiertoe opstand, brand, overstroming, explosies, aardbevingen, een serieus ongeval, een niet functioneerde internet en/of verbinding, staking, en alle andere oorzaken buiten de invloedssfeer van Fitvanilla.nl.
- Overmacht of onvoorziene bedrijfsstoornissen bij Fitvanilla.nl of derden ontbinden en vrijwaren Fitvanilla.nl van haar aanbiedingsplicht en eventuele gevolgen hieruit voortvloeiende.

 

Bedrijfsgegevens

Fitvanilla  V.O.F.
Adres: Harlingenpad 18  6835 KG (Geen bezoekadres)
E-mailadres: info@fitvanilla.nl
KvK-nummer: 57430667
Bankrekeningnummer: 6172425 ING bank
IBAN: NL86INGB0006172425
BIC: INGBNL2A

 

Naar boven